• Anglický jazyk opäť na výslní!!!

     • O ďalší tohtoročný megaúspech sa postarala Elenka Semanová z 1.A.  Vďaka účasti v súťaži časopisu Friedship o moriach si pripravila krásne leto. Usilovnosť a prehľad jej pomohli k tomu, aby bezchybne vyriešila zadania súťaže a spomedzi najlepších práve ona získala študijný pobyt v North Devone v Anglicku. BLAHOŽELÁME!!!!!!!!!

    • Čo vieš o vode?
     • Čo vieš o vode?

     • Vďaka projektu e-Twinning začali dnes žiaci prímy s pani učiteľkou H. Drobúlovou pracovať na spoločnom projekte so žiakmi z Oravskej Polhory. Prvé stretnutie bolo videokonferenciou a pripravujeme ďalšie stretnutia na obohatenie vzájomnej výmeny vedomostí.

      Projekt je zameraný na spoluprácu dvoch slovenských škôl, ktoré budú pracovať na rôznych aktivitách zameraných na problematiku vody a vzduchu.

      Viac o projekte vám napovie aj spoločná stránka projektu: http://twinspace.etwinning.net/7367/home

    • Certifikát kvality pre GSA od eTwinning-u
     • Certifikát kvality pre GSA od eTwinning-u

     • Žiaci sekundy s pani učiteľkou Helkou Drobúlovou úspešne pracovali na projekte s MŠ v Bratislave vďaka e-Twinningu, čiže priestoru na medzinárodnú i národnú elektronickú spoluprácu škôl. Výsledkom je 10 rozprávok, v ktorých sa zrkadlí chémia a spoznávanie krajín pôvodu rozprávok. Tento prvý projekt e-Twinningu tak otvára nové možnosti práce a spolupráce pre získavanie nových kontaktov so školami na Slovensku i v Európe.

      Za svoju prácu získali aj eTwinning Quality Label - certifikát kvality !!!!

      Výsledný projekt si môžete pozrieť tu: http://twinspace.etwinning.net/4707/home

    • MEDAILA z Bratislavy!!!
     • MEDAILA z Bratislavy!!!

     • V dňoch 30. apríla až 2. mája sa v Bratislave uskutočnilo celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády. Medzi súťažiacimi sa presadil aj žiak kvinty GSA Martin Matejka súťažiaci v kategórii B - študenti stredných škôl. Vďaka svojej práci "Medená cesta" o ťažbe a spracovaní medi v oblasti Starých hôr a Španej doliny od najstarších čias až po úplný zánik ťažby, ako aj o obchodných cestách s meďou, a vďaka svojim vedomostiam zakúsil chuť medaily a priniesol pre seba a pre nás nádherné 3. miesto!!!! Blahoželáme a ďakujeme pani uč. Anne Nemešovej za prípravu a sprevádzanie počas postupových kôl!!!

       

    • Projektwoche na GSA
     • Projektwoche na GSA

     • Vďaka Sociálnemu inštitútu Kommende z Dortmundu sa mohlo 25 žiakov GSA zúčastniť projektového týždňa tzv. sociálnej akadémie, ktorej cieľom je dať formujúcej sa európskej spoločnosti dušu (Europa eine Seele geben - Giving Europe a soul) - teda zapáliť mladých ľudí, aby sa nebáli vieru a morálny zákon uplatňovať v každodennom živote na miestach, kde budú žiť a pracovať.

      Projektovým týždňom našich žiakov sprevádzali zamestnanci sociálneho inštitútu z Dortmundu - Raphael Herbers a Andris Jaksis a členovia spoločenstva Fazenda Esperanza Luiz Fernando Braz s dvoma spolupracovníčkami.

      Program bol bohatý na stretnutia: so starými ľuďmi a postihnutými v domove dôchodcov, s ľuďmi na okraji spoločnosti v spoločenstve v Kláštore pod Znievom, prehliadka podniku Mondi SCP, stretnutie účastníkov sociálnej akadémie na Spišskej Kapitule, Stretnutie so slovenskou političkou a človekom z jednej zo slovenských televízií.

      Centrom programu bola ubytovňa na Škutovkách, na ktorej prebiehali niektoré prednášky a stretnutia a odkiaľ sa cestovalo po Slovensku.

      Celý projekt bol hradený organizátorom a za jeho prínos pre GSA ďakujem kaplánovi z Likavky, o. Mariánovi Vrchovskému, ktorý všetko zorganizoval a zabezpečil.

      Na záver prišlo malé prekvapenie od organizátorov, ktorí našich žiakov pozvali na celosvetové stretnutie účastníkov sociálnej akadémie do Berlína v auguste tohto roku!!! ĎAKUJEME

    • Mesiac knihy
     • Mesiac knihy

     • Milí rodičia, žiaci, priatelia - v mesiaci marec - mesiaci knihy - vám predstavujeme nový projekt otvorených knižníc. Chceli by sme prispieť k tomu, aby mladému človeku boli knihy dostupnejšie na čítanie a ľahšie k požičiavaniu. Pripravili sme pilotne dve menšie otvorené knižnice, ktoré by sme chceli naplniť knihami, ktoré sú osožné pre profesijný, osobnostný i duchovný rast a budú voľne požičiavateľné na chodbách školy.

      Obraciame sa preto aj na vás s prosbou o pomoc pri napĺňaní otvorenej knižnice DAROVANÍM kníh škole. Knihy by sme následne triedili podľa zamerania a zaradili do knižnice aby boli prístupné žiakom. Vaše knihy môžete priniesť na sekretariát školy.

      Za vašu ochotu a pomoc už vopred ďakujeme.

      V prípade akýchkoľvek otázok, resp. námetov sa na nás obráťte buď priamo, alebo cez kontakty na gsa@gsa.sk, alebo na 0907 348 920.

      Kamil Nemčík, riaditeľ

    • Centrum pokoja
     • Centrum pokoja

     • V piatok 30. januára 2015 sme deň pred sviatkom sv. Don Bosca v rodinnej atmosfére slávili sv. omšu pri príležitosti otvorenia Centra pokoja. Nové, resp. vynovené, miesto tak dotvára spektrum rôznych špecializovaných učební a miest na škole. Centrum pokoja je zároveň novým miestom pre aktívny relax zamestnancov školy, miestom na stretnutia so žiakmi, rodičmi, absolventmi s podmienkami aj priestorom na nerušený rozhovor. Záver polroka tak je pre nás opäť krokom vpred v budovaní čo najpriaznivejších podmienok pre rozvoj žiakov i učiteľov a zamestnancov nášho GSA. Ďakujeme touto cestou všetkým štedrým darcom, vďaka ktorým sa prestavba nového centra mohla zrealizovať.

      Kamil Nemčík

    • 2% pre Rodičovské spoločenstvo pri GSA
     • 2% pre Rodičovské spoločenstvo pri GSA

     • Pozývame Vás k podpore Gymnázia sv. Andreja prostredníctvom poukázania svojich 2% zaplatenej dane Rodičovskému spoločenstvu pri Gymnáziu sv. Andreja. 

      Vyzbierané 2% môže použiť RS pri GSA na materiálne a technické vybavenie školy, podporu žiackych a školských aktivít a na rozvoj spoločenstva GSA. O použití prostriedkov rozhoduje Rodičovské spoločenstvo pri GSA.
       

      V roku 2015 ste prostredníctvom 2% darovali 1.788,91 EUR. ĎAKUJEME!!!

      V roku 2016 ste prostredníctvom 2% darovali 1.685,76 EUR. ĎAKUJEME!!!


      Tlačivá, ktoré môžete odovzdať svojim zamestnávateľom, resp. údaje pre SZČO, alebo podnikateľov nájdete tu:

      Vyhlásenie: vyhlasenie_pre_zamestnancov_2016.docx

      Potvrdenie: potvrdenie-dan_2016_RS_pri_GSA.doc

      Bližšie informácie a termíny nájdete na: http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=20126

      ĎAKUJEME!

    • neZMYSELné referendum?
     • neZMYSELné referendum?

     • V pondelok 12. januára 2015 o 17:00 vo Veľkej Dvorane KDAH v Ružomberku sme zorganizovali diskusiu k referendovým otázkam. Na diskusiu prijali pozvanie aj odborníci Róbert Neupauer, Renáta Ocilková a Marek Michalčík, ktorí v láske a pravde zodpovedali význam jednotlivých otázok prichádzajúceho referenda, ktoré sa uskutoční 7. februára 2015. Ďakujeme, že ste využili príležitosť a prišli medzi nás. Pre všetkých je k dispozícii záznam z diskusie.

       

    • Kríž Svetových dní mládeže na GSA
     • Kríž Svetových dní mládeže na GSA

     • Kríž Svetových dní mládeže, známy ako "Mládežnícky kríž", daroval mladým pápež Ján Pavol II. v roku 1984, aby s ním putovali po celom svete. V novembri 2014 tento vzácny symbol zavíta na Slovensko.

      História kríža SDM

      Svätý Otec chcel, aby sa kríž stal znamením lásky Boha k mladým ľuďom vo všetkých kútoch sveta. Na kríži sa nachádza nápis: "Neste ho po zemi ako znamenie lásky Pána Ježiša k celému ľudstvu a ohlasujte všetkým, že vykúpenie a spása je len v Kristovi zomrelom a zmŕtvychvstalom".
      Od roku 1984 tento 3,8 m vysoký drevený kríž obišiel takmer celý svet a bol prítomný na všetkých ďalších Svetových dňoch mládeže. Od roku 1994 putuje pred SDM v diecézach a okolitých krajinách hostiteľskej krajiny a svoju púť potom končí v meste konania SDM.

      KRÍŽ SDM na GSA

      Pri príležitosti tradičného Dňa sv. Andreja na GSA budeme hostiť kríž SDM vo farskom kostole:

      9:00 - program pre žiakov GSA a kat. škôl
      11:00 - sv. omša pri kríži SDM vo farskom kostole

    • Školská záhrada v centre mesta Ružomberok
     • Školská záhrada v centre mesta Ružomberok

     • Vďaka úspechu nášho ďalšieho projektu sa naplní aj časť ďalšieho sna, ktorý sme vysnívali pre vás. 

      Zmení sa časť školskej, neupravenej plochy na oddychový školský park, ktorý bude priestorom na voľno-časové aktivity a vďaka náučnému chodníku bude zelený priestor "pod školou" slúžiť aj na vzdelávanie botaniky a iných predmetov v príjemnom inovovanom prostredí. Dosiahnuť to chceme revitalizáciou školskej záhrady, k čomu poslúžia aj prostriedky, ktoré sme získali vďaka úspešnému environmentálnemu projektu, ktorý sme podali na spoločnosť Mondi SCP, ktorá nám na projekt prispela sumou 2000,- EUR. Ďakujeme!!! 

      Plán revitalizácie si môžete pozrieť aj na priloženom obrázku, kde je predstavený náš podaný projekt v grafickom návrhu. Čo na to poviete?

    • Regensburg
     • Regensburg

     • V dňoch 28. mája až 1. júna sa konajú v nemeckom meste Regensburg 99. Katolícke dni. Pri tomto podujatí sa na pozvanie organizátorov zúčastňuje aj delegácia zo Slovenska, v ktorej je 41 GSAákov, ktorí tak majú možnosť prežiť národné stretnutie kresťanov v Nemecku, ktoré sa koná každé 2 roky v inom nemeckom meste. V tomto roku s heslom: S Kristom budovať mosty. Veríme, že celé podujatie bude prínosom pre našich žiakov ako aj miestne spoločenstvo, ktoré potešíme našou prítomnosťou.

    • Medzinárodná prehliadka
     • Medzinárodná prehliadka

     • Spevácky zbor pri GSA, ktorý poznáme pod názvom Andrejko vystupuje v dňoch 24.-25. apríla na Medzinárodnej prehliadke záujmovej činnosti katolíckych škôl v Košiciach s novým menom: Coro di san Andrea, teda Chór sv. Andreja. Celé spoločenstvo drží palce a spevádza náš 33 členný zbor Košiciach modlitbami.

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • 28. marec, ktorý sa tradične spája s učiteľom národov Jánom Amosom Komenským, si na GSA pripomíname a oslavujeme viacerými spôsobmi.  Už vo štvrtok 27. marca si jeden z učiteľov, Ing. Stanislav Veselovský prevzal ocenenie z rúk primátora mesta za celoživotný prínos v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu. V piatok zase oslava sviatku pokračovala v zborovni, uctením si učiteľov pohostením a o prekvapenie sa postarali aj žiaci, ktorí pripravili zábavnú súťaž "Koleso šťastia", v ktorom si každý z učiteľov odniesol malý darček. Napr. pán riaditeľ vyhral "Božské ticho" :) Viac vo fotoalbume :)

     • Národný úspech

     • Počas uplynulého víkendu 22. a 23. marca sa náš žiak, Alan Maga zo septimy, zúčastnil celoslovenského kola Nemeckej olympiády. Po zvládnutí všetkých otázok obsadil jedinečné 4. miesto a zabezpečil si trojtýždňový jazykový pobyt v nemeckom meste Hameln, ktorý absolvuje na začiatku prázdnin. Alanovi ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme k výsledku a úspechu.

     • 25. marec - Deň počatého dieťaťa

     • 25. marec, deň neprikázaného sviatku Zvestovania Pána si pripomíname a vyzdvihujeme úctu k životu, ktorý matky nosia pod svojím srdcom. Pri tejto príležitosti organizujeme každoročne aj na GSA Týždeň úcty k životu, ktorý môžete podporiť nosením bielej stužky na svojom odeve, stužky, ktorá pripomína dar života.

    • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov na GSA
     • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov na GSA

     • Od 18. do 25. januára 2014 sa v Katolíckej cirkvi každoročne slávi Týždeň modlitieb za jednotu  kresťanov. Ide o spoločnú iniciatívu Pápežskej rady na podporu jenoty kresťanov a Svetovej rady cirkví.

      Tohtoročná téma je „Je Kristus rozdelený? (Kor 1, 13) a biblické čítania sú z Prvého listu Korinťanom (1, 1-17).

      V našej školskej kaplnke sa budeme v tomto týždni cez veľkú prestávku stretávať na modlitbe za jednotu kresťanov i za jednotu na našom gymnáziu a bližšie si uvedomovať, že aj v tak veľkej rozmanitosti osobností na našom GSA vytvárame jednotu, jedno spoločenstvo, ktoré sa snaží v pravde, vernosti a svätosti privádzať seba i iných bližšie ku Kristovi.

    • WAP Comenius
     • WAP Comenius

     • 9. januára sa uskutočnilo žrebovanie žiakov, ktorí pôjdu v rámci projektu We aren´t problematic na výmenný pobyt do Nemecka a Litvy. Okrem vyžrebovaných žiakov sa budeme snažiť vybaviť zopár miest naviac, takže sa teoreticky môžeme dopracovať k viacerým žiakom. 

       

      Vyžrebovaní žiaci:

      Nemecko (3. - 7. marec 2014)Adamčiaková Katarína, Ján Majher, Patrícia Habová, Samuel Weidlich, Lucia Mrvová, Simona Trnovská, Adriana Ragulová a SImona Droppová.

      Litva (5. - 9. máj 2014)Vladimíra Kamhalová, Klaudia Fajtová, Monika Sliacka, Magdaléna Urmínová, Zora Dubovcová, Gabika Klocháňová.

     • DNI sv. Andreja

     • V dňoch 29. novembra až do 1. decembra 2013 prebiehali na našom Gymnáziu sv. Andreja viaceré podujatia vrámci oslavy patróna školy. Celé podujatie nazvané ako Dni sv. Andreja pozostávalo z prednášok pre žiakov v piatok dopoludnia, slávnostného zhromaždenia školy v telocvični pri príležitosti otvorenia novej umelej lezeckej steny a zo dňa otvorených dverí pre žiakov základných škôl. 

      V sobotu boli pripravené tradičné podujatia spájajúce celé spoločenstvo GSA s absolventmi, rodičmi, ale i občanmi mesta Ružomberok. Zábavné dopoludnie pre deti  už tradične pripravili eRKári, v telovičniach sa vyšantili chlapci i dievčatá na futbalovom i volejbalovom turnaji. V historicky najväčšom fubtalovom turnaji v histórii Andrejcupu si zahralo až 20  mužstiev a víťazom sa stali absolventi z roku 2011. VOlejbalovým víťazom sa stali tzv. Víťazovci. 

      V nedeľu sme sa tradične spojili s farnosťou Ružomberok a žiacky spevácky zbor Andrejko si pripravil spevy na sv. omšu o 14:15, ktorú doprevádzal na liturgii.

      Veríme, že aj tohtoročné sviatky sv. Ondreja, patróna školy, farnosti i mesta prinesú bohaté ovocie načerpania duchovných síl pre celé spoločenstvo GSA.

      Fotogalériu z podujatí nájdete: https://gsa.edupage.org/album/?

      Reportáže a správy: http://kdah.mtr.sk/videoarchiv/2013/2013-12-02_SPRAVY_07_Lezecka_stena.mp4

      http://www.hzs.sk/typy-aktualit/otvorenie-lezecke-stienky-v-ruzomberku/