• PK Matematika a práca s informáciami

   • Táto oblasť zahŕňa učebné predmety Matematiku a Informatiku. Učebný predmet Matematika na gymnáziách je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament.Matematika rozvíja u žiakov matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych problémov v každodenných situáciách, kedy sa musia používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky). Cieľom matematiky na gymnáziách je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote. Má viesť študentov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa.

            Učebný predmet Informatika rozširuje a prehlbuje žiacke vedomosti z predchádzajúceho stupňa vzdelávania. Rozvíja logické a algoritmické myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať, syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Buduje informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej spoločnosti s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov.

     

    V ktorom ročníku sa učí matematika ? V každom ročníku, v maturitnom ročníku je možnosť vybrať si 4-hodinový voliteľný blok Rozširujúcej matematiky a 2-hodinový blok Seminár z matematiky.

    V ktorom ročníku sa učí informatika ?  V každom ročníku, okrem maturitného.
    V maturitnom ročníku je možnosť vybrať si 4-hodinový voliteľný blok Rozširujúcej informatiky a 2-hodinový blok Seminár z informatiky.

     

    Kto vyučuje matematiku ?

    • Mgr. Martin Janček
    • Mgr. Martin Mastiš
    • Mgr. Silvia Tholtová
    • Mgr. Silvia Orolímová
    • Mgr. Terézia Ilovská
    • Mgr. Laura Soboňová
    • RNDr. Tatiana Škapcová

     

    Kto vyučuje informatiku ?

    • Mgr. Jozef Hazucha
    • Ing. Peter Truchan