• Základné informácie

    • „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

     Názov projektu: Keď učenie (sa) prináša radosť

     • Žiadateľ: Gymnázium sv. Andreja
     • Operačný program: Operačný program Vzdelávanie
     • Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
     • Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
     • Kód výzvy: OPV-2008/1.1/04-SORO

     Pomocou inovatívnych metód vytvoriť a overiť metodiky využívajúce dostupné didaktické prostriedky a technológie v rámci rozvojového programu školy.

     Špecifické ciele projektu

     • S cieľom rozvíjať kompetencie potrebné pre premenu tradičnej školy na modernú, realizovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy.
     • Inovovať obsah, metódy, formy vzdelávania a didaktické prostriedky zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v kontexte rozvojového programu školy.

     Projekt je realizovaný na Gymnáziu sv. Andreja a podporuje úspešné zvládnutie prechodu školy tradičnej na školu modernú. Aktivity projektu sú zamerané na dve oprávnené cieľové skupiny – pedagogických zamestnancov a žiakov školy. Realizácia projektu bude prebiehať v okrese Ružomberok (Žilinský samosprávny kraj).

     Aktivity projektu nadväzujú na aktuálne dianie v oblasti školskej reformy v SR. Vychádzajú z cieľov Lisabonskej stratégie
     urobiť do roku 2010 z Únie najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu poznatkovo orientovanú ekonomiku sveta. Ekonomiku schopnú trvalo udržateľného rastu s väčším množstvom pracovných miest a silnou sociálnou sieťou.

     Projektom sa snažíme podporiť inovatívne metódy a formy vyučovania; ďalšie vzdelávanie a podporu osobnostného rozvoja pedagogických zamestnancov zamerané na potreby modernej školy; podporu a rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov; rozvoj kľúčových kompetencií žiakov; digitálnu a jazykovú gramotnosť, komunikáciu, organizačné schopnosti, tímovú prácu a flexibilitu žiakov z pohľadu požiadaviek trhu práce vo vedomostnej spoločnosti, ako aj z pohľadu nadväzujúceho vzdelávania v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania.