• Hlavným cieľom projektu s názvom Zvýšenie kvality na Gymnáziu Sv. Andreja v Ružomberku je zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách.

      

     Žiadateľ bude realizovať hlavný cieľ projektu prostredníctvom 3 hlavných aktivít:

     HA1: Podpora kľúčových gramotností žiakov gymnázia

     HA2: Podpora vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov gymnázia

     HA3: Koordinácia projektu

      

     Cieľovou skupinou projektu sú žiaci gymnázia vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj pedagogickí a odborní zamestnanci gymnázií. Miestom realizácie aktivít projektu je menej rozvinutý región, Ružomberok, ŽSK.

      

     Projekt bude realizovaný na základe identifikovanej potreby na strane žiadateľa na základe výsledkov žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej, finančnej  a prírodovednej gramotnosti, ako aj vlastnej skúsenosti žiadateľa.