• Renovabis 2012
    • Renovabis 2012

    • 16.08.2018 22:09
    • Konverzácia v nemeckom jazyku zábavne a kreatívne
     Prostredníctvom projektu žiakom gymnázia kreatívnym spôsobom umožňujeme získať jazykové kompetencie na jazykovej úrovni B2 podľa SERR (Spoločný európsky referenčný rámec). Zakúpením učebnicového fondu, technického a softwarového zabezpečenia sa žiakom otvorili možnosti pre ich kvalitnejšie a kreatívnejšie vyučovanie.
     Vytvorené videá žiakom pomôžu pri porovnávaní ich osobného progresu ako pokročili v porovnaní so začiatkom školského roka. Inšpirujú ich ako argumentovať a pre pedagóga sú dôkazom práce žiaka a podkladom pre hodnotenie.
     Projekt bude pokračovať aj po jeho oficiálnom ukončení a u žiakov sa stáva táto forma učenia sa veľmi obľúbená, pričom žiaci získajú jazykové zručnosti a kompetencie v súčasnej multikultúrnej spoločnosti, pomôže im to v prekonávaní osobných bariér pri používaní nemeckého jazyka a v neposlednom rade aj pre úspešné absolvovanie maturitnej skúšky a pri príprave na štúdium na filologických fakultách vysokých škôl.
      
    • viac
    • Erasmus+ 2017/2018

    • 16.08.2018 22:10
    • Radosť v učení (sa)
     Projekt „Radosť v učení (sa)" nadväzuje na predchádzajúce skúsenosti inštitúcie a jej  pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania. Cieľom projektu je zlepšiť kompetencie pedagógov vzdelávaním sa v zahraničí za účelom spoznania európskych trendov vo výchovno-vzdelávacom procese a zvyšovať profesionálne kompetencie manažmentu - riaditeľa školy. Na vzdelávacích kurzoch sa zúčastnia piati zamestnanci školy. Sú to motivovaní zamestnanci, ktorí vedia v čom sa chcú a potrebujú zlepšiť a sú ochotní podeliť sa o skúsenosti, ktoré získali. Účastníci mobilít sa zúčastnia kurzov vo vzdelávacích inštitúciách: Pilgrims (jazykové kurzy: Creative Methodology for the Language Classroom a English Language Improvement Course), Europass teacher academy (jazykový kurz: Intensive English Course and CLIL for teachers), Tanja Kaufmann (kurz o rozpoznávaní vlastného šťastia: Glück(lich) im Unterricht) a Dorea (kurz na účinnú tímovú prácu: Team Work as a Means for Enhancing Productivity). Na realizácii projektu sa bude podieľať interný tím pedagogických zamestnancov v spolupráci s Národnou agentúrou.
     Výsledkami projektu sú novú učebné plány, učebné materiály,  správy, osvedčenia o uznaní vzdelávania, poznatky a skúsenosti získané účastníkmi, lepšie jazykové zručnosti, stretnutia, diskusie, nové kontakty.
     Predpokladanými dopadmi projektu sú skvalitnená výučba, pútavé hodiny, aktualizácia učiva, pozitívna a radostná atmosféra na vyučovaní, pozitívna prezentácia školy, zmeny v riadení inštitúcie, spoznanie iných krajín, výmena skúseností a poznatkov z účastníckych krajín. K dlhodobým prínosom projektu patrí zvýšenie prestíže školy na Slovensku a v zahraničí.
    • viac
    • Gesto pre mesto Raiffeisen bank 2017
    • Gesto pre mesto Raiffeisen bank 2017

    • 16.08.2018 22:10
    • GSA-ci merajú tabletmi s technikou Vernier
     Na laboratórnych cvičeniach z chémie využívame najmodernejšiu techniku – tablety i mobily na vytvorenie fotodokumentácie a laboratórnych protokolov. Na meranie teploty používame klasické teplomery, na meranie pH zas pH papieriky a jednoduchý pH meter. Zámerom projektu je inovovať tento spôsob meraní využitím systému Vernier. Merací systém Vernier poskytuje meranie s bezdrôtovým prenosom priamo na tablety alebo mobily. Namerané hodnoty žiaci môžu vyhodnocovať priamo v tabletoch/mobiloch. Touto aktivitou chceme zlepšiť vyučovanie chémie na laboratórnych cvičeniach; umožniť žiakom pracovať s najmodernejšou technikou; rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy a niesť zodpovednosť.
    • viac
    • Rozvojový projekt MŠVVaŠ ENVIROPROJEKT 2017

    • 16.08.2018 22:10
    • GSA-ci v záhrade
     Cieľom projektu je vybudovať náučný chodník s biotopmi autochtónnych rastlín Slovenska.
     • Rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť pri budovaní náučného chodníka.
     • Podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby.
     • Posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu.
     • Pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti najmä pri starostlivosti o náučný chodník (konkrétny cieľ pre rok 2017).
      
    • viac
    • Projekty s environmentálnou tematikou MONDI SCP 2014
    • Projekty s environmentálnou tematikou MONDI SCP 2014

    • 16.08.2018 22:11
    • Školská záhrada v centre mesta Ružomberok
     Projekt sa zaoberá zrevitalizovaním školskej záhrady Gymnázia sv. Andreja v centre mesta Ružomberok. Popri kolorite Mauzólea Andreja Hlinku chce naša škola aktivitami projektu vytvoriť scenériu, na ktorú bude hrdý každý Ružomberčan a bude ju obdivovať každý návštevník.
    • viac