• Predmetová komisia Cudzie jazyky

    Na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku sa ako súčasť vyučovania vyučujú nasledovné cudzie jazyky: 

    - anglický jazyk,

    - francúzsky jazyk,

    - nemecký jazyk a 

    - ruský jazyk.

    Formou krúžkovej činnosti sa vyučujú ďalej tieto cudzie jazyky: 

    - latinský jazyk

    - talianský jazyk. 

     

    Každý absolvent gymnázia by mal ovládať dva cudzie jazyky. Možno mnohým nie je úplne jasné, na čo je to vlastne dobré. Tu je niekoľko dobrých dôvodov:

    1. Zvýšenie globálnych vedomostí a pochopenie súvislostí. 

    V našom svete sú národy a ľudia stále viac závislí jeden na druhom. Učenie sa cudzích jazykov umožňuje človeku vstúpiť do mentality a chápania druhých. Dostatok tejto multi-kultúrnej citlivosti vedie k dôvere, pochopeniu, schopnosti kompromisom riešiť konflikty a predchádzať im. 

    2. Zvýšenie zamestnaneckého a podnikateľského potenciálu. 

    Biznis je a vždy bude tvoriť obrovskú časť svetového hospodárstva. Každý, kto chce byť v tejto oblasti úspešným, musí vedieť obchodovať s inými kultúrami v ich podmienkach. A biznis to nie je len sféra zamestnania, sú to aj vládne či mimovládne organizácie, cestovný ruch, sféra zábavy, zdravotníctvo, veda a financie. Takže nech sú kariérne ciele mladého človeka akékoľvek, ovládanie cudzích jazykov určite nezhorší jeho šance uplatniť sa. 

    3. Výrazné zlepšenie vlastných kognitívnych schopností a životných zručností. 

    "Dnes mame jasné dôkazy že štúdium cudzích jazykov prináša efekt reťazovej reakcie, a jasne pomáha zlepšovať študijné výsledky aj v iných študijných oblastiach." - Richard Riley, Minister vzdelávania USA za prezidenta Billa Clintona.

    Ľudia študujúci cudzie jazyky prejavujú vyššie poznávacie možnosti v oblastiach ako sú vnútorná prispôsobivosť, tvorivosť, vyšší princíp uvažovania ako napríklad riešenie problémov, konceptuálne ako aj dôvodovo. Následne sú takíto ľudia omnoho lepšie vybavení a pripravení na adaptáciu sa v rýchle meniacom sa svete.

    4. Zvýšenie šance na prijatie na dobrú školu. 

    Väčšina špičkových vysokých škôl a univerzít vo svete dnes už vyžaduje ovládanie vyššej úrovne cudzieho jazyka už pri zápise. Okrem iného je to jedna z podmienok absolvovať študijné pobyty v zahraničí, o ktoré sa študent môže uchádzať z pôdy mnohých slovenských vysokých škôl a univerzít. 

    5. Lepšie porozumenie špičkovej literatúry, hudby, filmového, výtvarného umenia až po architektúru. 

    Väčšina diel svetovej literatúry nie je napísana v slovenskom jazyku. Slovné hračky, metafory, skryté narážky, kultúrne pozadia,  unikátne výrazové slová s kultúrnym podtextom a špecifické formulácie sú často pri preklade z jedného jazyka do druhého stratené. Preto je originál nenahraditeľný. 

    6. Cestovať efektívnejšie, ľahšie a s radosťou. 

    Ak v zahraničí nie ste schopní komunikácie v domácej alebo medzinárodne akceptovanej reči, nemôžete úplne prežívať denný život, chápať domácu kultúru a komunikovať s ľuďmi. Jazyková bariéra Vám môže spôsobovať kdekoľvek frustráciu. Ak ovládate cudzí jazyk ste v komforte so schopnosťou manažovania si všetkých svojich životných situácií, od správneho výberu jedla v reštaurácii, cez správne chápanie dopravných značiek a ohraničení, či nájdenia vhodného ubytovania až po schopnosť vyjednania si lepšej ceny... Skoro všade vo svete ľudia oceňujú ak s nimi hovoríte ich vlastným jazykom. 

    7. Zlepšiť chápanie samého seba a lepšie chápanie aj vlastnej kultúry.

    Spoznanie cudzieho jazyka a kultúry umožní unikátnu možnosť videnia samého seba z inej perspektívy. Niektoré naše jazykové aspekty, naše životné pohľady a našu kultúru zvyčajne akceptujeme mimovoľne ako univerzálne. Stávajú sa neuvedomenou samozrejmosťou. Práve kontakt iného jazyka, inej kultúry nám dajú unikátnu príležitosť na videnie týchto vecí z inej perspektívy. Máme pri tom šancu pozrieť sa na nás s odstupu a vidieť naše kultúrne zvyky, hodnoty, tradície a normy ale aj náš vlastný osobný systém priorít cez iné dimenzie, zvonku. 

    8. Stretávať a spoznávať nových priateľov. 

    "Najdôležitejší výlet vo Vašom živote je ten kde na svojej ceste stretávaš ľudí." - Henry Boye, Americký spisovateľ

    Ľudia ktorí hovoria cudzími jazykmi vždy oceňujú snahu a túžbu učenia sa a radi využívajú možnosť rozšírenia si aj vlastných znalostí o iných kultúrach. Kdekoľvek pri stretnutí sa s výmennými študentmi, či cudzincami budú Vaše schopnosti ale aj záujem o okolie zvyšovať nielen v prospech nových kultúr a nových ľudí ktorých stretnete, ale hlavne pre Vás ako prémia za Vašu snahu.

    Ktokoľvek kto Vám bude tvrdiť že štúdium jazykov je nepraktické, že je to strata času Vám dáva veľmi zlú radu. A študent gymnázia by nemal dopustiť, aby takúto radu dával sám sebe len z princípu lenivosti alebo nesprávnych voľnočasových priorít.