• O projekte

    •  

     Keď učenie (sa)prináša radosť - projekt ESF

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Názov projektu: Keď učenie (sa) prináša radosť

     Žiadateľ: Gymnázium sv. Andreja

     Operačný program: Operačný program Vzdelávanie
     Prioritná os 1:  Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
     Opatrenie 1.1:  "  Premena tradičnej školy na modernú
     Kód výzvy: OPV-2008/1.1/04-SORO

     Pomocou inovatívnych metód vytvoriť a overiť metodiky využívajúce dostupné didaktické prostriedky a  technológie v rámci rozvojového programu školy.

      

      

      

      

      

      

      

     Špecifické ciele projektu


     Projekt je realizovaný na Gymnáziu sv. Andreja a podporuje úspešné zvládnutie prechodu školy tradičnej na školu modernú. Aktivity projektu sú zamerané na dve oprávnené cieľové skupiny – pedagogických zamestnancov a žiakov školy. Realizácia projektu bude prebiehať v okrese Ružomberok (Žilinský samosprávny kraj).

     Aktivity projektu nadväzujú na aktuálne dianie v oblasti školskej reformy v SR. Vychádzajú z cieľov Lisabonskej stratégie – 
     urobiť do roku 2010 z Únie najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu poznatkovo orientovanú ekonomiku sveta. Ekonomiku schopnú trvalo udržateľného rastu s väčším množstvom pracovných miest a silnou sociálnou sieťou.

     Projektom sa snažíme podporiť inovatívne metódy a formy vyučovania; ďalšie vzdelávanie a podporu osobnostného rozvoja pedagogických zamestnancov zamerané na potreby modernej školy; podporu a rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov; rozvoj kľúčových kompetencií žiakov; digitálnu a jazykovú gramotnosť, komunikáciu, organizačné schopnosti, tímovú prácu a flexibilitu žiakov z pohľadu požiadaviek trhu práce vo vedomostnej spoločnosti, ako aj z pohľadu nadväzujúceho vzdelávania v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania.

     • Inovovať obsah, metódy, formy vzdelávania a didaktické prostriedky zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v kontexte rozvojového programu školy.
     • S cieľom rozvíjať kompetencie potrebné pre premenu tradičnej školy na modernú, realizovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy.

      

     Materiály vytvorené v rámci projektu sú k dispozícii na stiahnutie na stránke: edu.gsa.sk/radost.