• Profil školy

    • Poslanie
     Základná vízia sa odvíja z atribútov patróna školy a mala by priniesť duchovnú obnovu katolíckej školy, jej žiakov a učiteľov. Cieľom je formovať mladého človeka smerom k modernej spoločnosti tak, aby mal dostatok zručností zvládnuť vysokoškolské štúdium a uplatniť svoje rozumové schopnosti a praktické zručnosti na trhu práce. K tomu je potrebné, aby sa ako dospelý kresťan dokázal konfrontovať s liberálnym, konzumným štýlom života a aby dokázal ľuďom okolo seba poskytnúť alternatívu pre život svojou kresťanskou angažovanosťou.

     Výchovný program školy vychádza z myšlienky:

     „V PRAVDE, VERNOSTI A SVÄTOSTI PRIVÁDZAME BLIŽŠIE KU KRISTOVI.“

     PRAVDA – zahŕňa pravdu o svete viditeľnom i neviditeľnom. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu by malo byť prepájanie poznatkov nielen v rámci jednotlivých príbuzných predmetov. Žiak má právo a príležitosť na Gymnáziu sv. Andreja poznať pravdu sveta v súlade s aktuálnym vedeckým poznaním i Pravdu – Krista v súlade s učením Katolíckej cirkvi.

     VERNOSŤ – zahŕňa v sebe postoj človeka, ktorý poznaním pravdy i Pravdy si osvojuje k nim adekvátny vzťah. Tento vzťah má byť vzťahom trvácnym, pre ktorý sa oplatí prinášať obete. Schopnosť udržiavať tento vzťah by mal byť základom celého spoločenstva Gymnázia sv. Andreja, ku ktorému sa žiaci a učitelia budú hlásiť nielen ako k inštitúcii, ktorú navštevujú alebo navštevovali, ale ku ktorému sa budú neustále vracať počas aktivít školy i vo svojich modlitbách.

     SVÄTOSŤ – zahŕňa v sebe aktivizáciu vlastných síl človeka, ktorý pravdu prijme a dokáže sa s ňou podeliť. Atribút svätosti chce povzbudiť žiakov i učiteľov k vydávaniu svedectva o prijatých kresťanských hodnotách a vzťahoch. Mnohotvárnosť života musí byť nahradená jednotou, ktorá nájde uplatnenie v každodenných situáciách.

     PRIVÁDZAME BLIŽŠIE KU KRISTOVI – ako každé spoločenstvo, tak aj my sme len na ceste. Úlohou našej cesty je byť vzorom a príkladom, ktorý je hodný nasledovania. Preto si nášho patróna berieme ako ústredný motív pre hľadanie vlastných ciest viery a dozrievania, ktoré musíme v živote zdolávať. Náš patrón je každému z nás na ceste ku Kristovi vzorom, ktorý sa dá nasledovať aj v dnešnom svete.