• Prijímacie skúšky

    V školskom roku 2024/2025:

     

    OTVÁRAME

     

    2 triedy štvorročného vzdelávacieho programu

    s počtom žiakov 54

    prijimacky2024_4_sk.pdf

     

    1 triedu osemročného vzdelávacieho programu

    s počtom žiakov 24

    prijimacky2024_8_sk.pdf

     

    Potvrdenie o nastúpení na štúdium nájdete tu: 

     

    potvrdenie_o_nastupeni_nenastupeni.docx

     

     

     

     

     

    Štvorročný vzdelávací program – študijný odbor 7902 J gymnázium

    • pre žiakov 9. ročníka ZŠ

    Osemročný vzdelávací program – študijný odbor 7902 J gymnázium

    • pre žiakov 5. ročníka ZŠ

     

     

    V učebnom pláne je výrazne zvýšená hodinová dotácia prvého cudzieho jazyka, ktorým je anglický jazyk. Druhým cudzím jazykom je nemecký, francúzsky a ruský jazyk. Ponukou pre každého je zapojenie do projektov osobnostného rozvoja - DofE, ďalej podporu programovania vo First Lego league, výmenné projekty, projekty e-twinning spolupráce medzi školami v EU, projekty duchovnej formácie a excelentnú prípravu na zvládnutie maturity a prijímacích skúšok na VŠ doma i v zahraničí.

    • Výhody:

    - Žiak získa kvalitné základy zo všetkých predmetov, čo mu umožní pokračovať v štúdiu na VŠ ľubovoľného zamerania na Slovensku i v zahraničí.

    - Žiak sa vzdeláva vo vedomostne vyrovnanom kolektíve s dôrazom na individuálny prístup, čo umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie osvojovanie si učiva.

    - Od prvého ročníka sa vzdeláva v dvoch cudzích jazykoch.

    Obohatením pre každého žiaka školy je duchovný program počas celého štúdia.

    • Výučba prebieha v príjemnom, bezpečnom a podnetnom prostredí.

    • Vzdelávanie v prírodovedných predmetoch prebieha s využitím modernej didaktickej techniky, učebných pomôcok (napr. meracie laboratórium Vernier), vlastných učebných textov a inovatívnych metód, čo umožňuje sprostredkovať učivo pútavejšie a priblížiť sa tak k novým trendom vo vzdelávaní.

    • Cudzie jazyky vyučujeme v  digitálnej jazykovej učebni.

    • Do vzdelávacieho procesu zaraďujeme exkurzie, aby žiaci získavali nové poznatky atraktívnejším spôsobom.

    • Realizujeme programy Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, e-Twinnig a Erasmus+.

    • Máme partnerskú školu v Českej republike - Kroměříž a v Poľsku - Chelm.

    • Žiakom ponúkame širokú škálu záujmovej činnosti vo vlastnom Centre voľného času pri Gymnázium sv. Andreja.

    • V priestoroch školy je zriadených pre žiakov niekoľko relaxačných zón.

    • Počas celého roka je k dispozícii Knižnica Andreja Hlinku.

    • Pre žiakov 1. ročníka a prímy organizujeme na začiatku šk. roka tzv. V13 - spoznávací pobyt mimo školy so školským kaplánom, triednym a rovesníkmi - animátormi.

    • Pre lepšiu informovanosť rodičov o študijných výsledkoch ich dieťaťa používame elektronickú žiacku knižku.

    • Dôraz kladieme nielen na vzdelávanie, ale aj na formovanie mladého človeka, aby naši absolventi boli nielen vzdelaní, ale aj slušní mladí ľudia.

     

    PaedDr. Kamil Nemčík, riaditeľ školy

    bližšie info kedykoľvek: nemcik@gsa.sk, 0907 348 920

     

    Prezentácia o škole

         Chcete vedieť viac o našom gymnáziu?

     

    Žiakom a ich rodičom ďalej ponúkame:

    • prijatie bez rozdielu vierovyznania
    • výchovu a vzdelávanie v katolíckom duchu a v katolíckom prostredí
    • plne kvalifikované spoločenstvo učiteľov
    • unikátne moderné a inšpiratívne prostredie na výučbu
    • výber z možnosti jazykov: ANJ, NEJ, FRJ, RUJ + TAL
    • výmenné pobyty študentov a zahraničné projekty
    • uplatnenie žiakov na súťažiach a projektoch
    • uplatnenie absolventov na vysokých školách a v praxi