• Členovia

    • Žiacky parlament

     v šk. roku 2023/2024

     Žiacky parlament je skupina zástupcov žiakov z jednotlivých tried každého ročníka našej školy. Žiacky parlament tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi.

     Je to skupina žiakov, ktorá spoločne diskutuje o témach školského života a vyučovania, zastupuje názor a potreby žiakov svojej triedy. Svoje návrhy predkladá vedeniu školy. O priebehu a výsledkoch stretnutí následne informujú spolužiakov vo svojich triedach. Žiacky parlament sa snaží riešiť otázky, ktoré sa týkajú nás všetkých, aby sme sa cítili na našej škole ešte lepšie.

      

     Žiacky parlament

     Predseda: Klaudia Solárová, septima

     Podpredseda: Luisa Prísažná, sexta

     Zástupca do Rady školy: Filip Bajaček, 3.A

     Zástupcovia v mestskom parlamente: Alexandra Lauková, 3.A;  Klaudia Solárová, septima

     Koordinátor: Mgr. Gabriela Šedeková

      

     Zástupcovia tried:

     Príma: Sophie Feceňková

     Sekunda: Marcus Žilinec

     Tercia: Lucia Soboňová

     Kvarta: Filip Goč

     Kvinta: Nina Vevericová

     Sexta: Luiza Prísažná

     Septima: Klaudia Solárová

     Oktáva: Viktória Lauková

     1.A: Teodor Martiška

     1.B: Tamara Belková

     2.A: Nikola Rázgová

     2.B: Dávid Bačkor

     3.A: Filip Bajáček

     3.B: Uršula Marhoferová

     4.A: Oliver Hollý

     4.B: Marko Klopta

      

     Štatút žiackeho parlamentu

     Preambula

     Žiacky parlament je iniciatívnym pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti vzdelávania a výchovy na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku, najmä v oblasti mimoškolskej a záujmovej činnosti. Poslaním žiackeho parlamentu je riešenie výchovno- vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, hľadanie spoločných postupov v organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, zlepšovanie vzájomných vzťahov žiakov a učiteľov na škole.

      

     Článok 1

     Všeobecné ustanovenia

      1. Žiacky parlament je zložený zo žiakov školy a pedagogického pracovníka. Pracujú v ňom žiaci z jednotlivých tried každého ročníka našej školy..
      2. Každú triedu v parlamente reprezentuje jeden zástupca. Pedagogického pracovníka školy zastupuje jeden učiteľ.
      3. Predkladá vedeniu školy iniciatívne návrhy v záujme zlepšenia a skvalitnenia podmienok života žiakov školy.
      4. Sídlom žiackeho parlamentu je Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku.
      5. Parlament nemá právnu subjektivitu a jeho hospodárenie zabezpečuje GSA v Ružomberku.

     Článok 2

     Poslanie žiackeho parlamentu

      1. Podieľať sa na organizovaní podujatí mimoškolskej činnosti žiakov.
      2. Podávať návrhy na skrášlenie interiéru a exteriéru školy a opatrenia na zlepšenie všetkých činností na školy.
      3. Prijímanie opatrení pre zlepšenie výchovných činností na škole a riešenie výchovno-vyučovacích problémov žiakov.
      4. Riešiť  prípadné  priestupky žiakov voči   vnútornému školskému poriadku a usmerňovať nevhodné správanie spolužiakov v škole aj mimo nej.

     Článok 3

     Organizácia činnosti parlamentu

      1. Svojho zástupcu (predsedu) triedy si žiaci volia v každej triede na jeden školský rok. V prípade nespokojnosti s prácou zástupcu majú právo ho kedykoľvek odvolať hlasovaním v triede a zvoliť si nového.
      2. Zástupcu pedagogického zboru určuje riaditeľ školy.
      3. Zástupcovia   žiackeho   parlamentu   spomedzi    seba    si    zvolia   predsedu a podpredsedu.
      4. Funkčné obdobie volených je na jeden rok.
      5. Čestným členom predsedníctva je riaditeľ školy.
      6. V prípade rovnosti hlasov má predsedníctvo právo dvoch hlasov.
      7. Zasadnutia žiackeho parlamentu sú v zásade verejné. Zvoláva ich predseda, ktorý vedie i rokovanie. Predseda žiackeho parlamentu môže poveriť vedením zasadnutia ktoréhokoľvek  člena.
      8. Parlament zasadá raz za týždeň. Termín si určia členovia na svojom prvom stretnutí.

      

      

     Cieľom žiackeho parlamentu je prezentovať záujmy žiakov a vhodným spôsobom upozorňovať na problémy.

     Práva člena ŽP

      1. Zúčastňovať sa zasadnutí, zapájať sa do diskusie, podávať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti parlamentu.
      2. Slovne vyjadriť svoj názor.
      3. Požiadať predsedu o mimoriadne zvolanie parlamentu v prípade nutnosti riešenia problému.
      4. Právo spolurozhodovať, voliť a byť volený.

     Povinnosti člena ŽP

      1. Pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí parlamentu.
      2. Zodpovedne si plniť zverené úlohy.
      3. Aktívne pomáhať a zúčastňovať sa podujatí organizovaných parlamentom.
      4. Dbať na kultúru prejavu reči, počúvať diskutujúceho, nezosmiešňovať.