• Prijímacie skúšky

    V školskom roku 2020/2021:

    OTVÁRAME

    2 triedy štvorročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov 47

    kriteria_2021_4.pdf

    1 triedu osemročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov 22

    kriteria_2021_8.pdf

     

    Štvorročný vzdelávací program – študijný odbor 7902 J gymnázium

    • pre žiakov 9. ročníka ZŠ

    Osemročný vzdelávací program – študijný odbor 7902 J gymnázium

    • pre žiakov 5. ročníka ZŠ

    V učebnom pláne je výrazne zvýšená hodinová dotácia prvého cudzieho jazyka, ktorým je anglický jazyk. Druhým cudzím jazykom je nemecký, francúzsky a ruský jazyk. Ponukou pre každého je zapojenie do projektov osobnostného rozvoja - DofE, ktoré poskytujeme ako jediné gymnázium v Ružomberku, ďalej podporu programovania vo First Lego league, výmenné projekty, projekty e-twinning spolupráce medzi školami v EU, projekty duchovnej formácie a excelentnú prípravu na zvládnutie maturity a prijímacích skúšok na VŠ doma i v zahraničí.

    • Výhody:

    - Žiak získa kvalitné základy zo všetkých predmetov, čo mu umožní pokračovať v štúdiu na VŠ ľubovoľného zamerania na Slovensku i v zahraničí.

    - Žiak sa vzdeláva vo vedomostne vyrovnanom kolektíve s dôrazom na individuálny prístup, čo umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie osvojovanie si učiva.

    - Od prvého ročníka sa vzdeláva v dvoch cudzích jazykoch.

    Obohatením pre každého žiaka školy je duchovný program počas celého štúdia.

    • Výučba prebieha v príjemnom, bezpečnom a podnetnom prostredí.

    • Vzdelávanie v prírodovedných predmetoch prebieha s využitím modernej didaktickej techniky, učebných pomôcok (napr. meracie laboratórium Vernier), vlastných učebných textov a inovatívnych metód, čo umožňuje sprostredkovať učivo pútavejšie a priblížiť sa tak k novým trendom vo vzdelávaní.

    • Cudzie jazyky vyučujeme v  digitálnej jazykovej učebni.

    • Do vzdelávacieho procesu zaraďujeme mnoho exkurzií, aby žiaci získavali nové poznatky atraktívnejším spôsobom.

    • Realizujeme programy Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, e-Twinnig a Erasmus+.

    • Máme partnerskú školu v Českej republike - Kroměříž a v Poľsku - Chelm.

    • Žiakom ponúkame širokú škálu záujmovej činnosti vo vlastnom Centre voľného času pri Gymnázium sv. Andreja.

    • V priestoroch školy je zriadená pre žiakov relaxačná zóna.

    • Počas celého roka je k dispozícii Knižnica Andreja Hlinku.

    • Pre žiakov 1. ročníka a prímy organizujeme na začiatku šk. roka tzv. V13 - spoznávací pobyt mimo školy so školským kaplánom, triednym a rovesníkmi - animátormi.

    • Pre lepšiu informovanosť rodičov o študijných výsledkoch ich dieťaťa používame elektronickú žiacku knižku.

    • Dôraz kladieme nielen na vzdelávanie, ale aj na formovanie mladého človeka, aby naši absolventi boli nielen vzdelaní, ale aj slušní mladí ľudia.

    Prijímacia skúška do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu a osemročného vzdelávacieho programu na školský rok 2021/2022

    sa uskutoční na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 4. a 26. januára 2021:

    a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,

    b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

    Prijímacia skúška – pozostáva z testu z matematiky a slovenského jazyka a literatúry z rozsahu učiva ZŠ.

    Presné kritériá pre prijatie na štúdium budú zverejnené na stránke školy www.gsa.edupage.org najneskôr 26. februára 2021.

    Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na obidva vzdelávacie programy riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 8. apríla 2021.

    Na prihláške nemusí byť potvrdenie od lekára o spôsobilosti na štúdium.

    Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 16. apríla 2021.

    PaedDr. Kamil Nemčík, riaditeľ školy

    bližšie info kedykoľvek: nemcik@gsa.sk, 0907 348 920

     

    Prezentácia o škole

         Chcete vedieť viac o našom gymnáziu?

     

    Žiakom a ich rodičom ďalej ponúkame:

    • prijatie bez rozdielu vierovyznania
    • výchovu a vzdelávanie v katolíckom duchu a v katolíckom prostredí
    • plne kvalifikované spoločenstvo učiteľov
    • unikátne moderné a inšpiratívne prostredie na výučbu
    • výber z možnosti jazykov: ANJ, NEJ, FRJ, RUJ + LAT, TAL
    • výmenné pobyty študentov a zahraničné projekty
    • uplatnenie žiakov na súťažiach a projektoch
    • uplatnenie absolventov na vysokých školách a v praxi