• Rada školy

    • Členovia rady školy v šk. roku 2016/2017

      

     Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.

     Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, z pohľadu školskej problematiky.

     Štatút rady školy: statut-rs-2016.pdf

      

     Zoznam členov Rady školy pri Gymnáziu sv. Andreja

     Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

     • Mgr. Anna Viglašová
     • Ing. Alena Beyerová

     Zástupca nepedagogických zamestnancov:

     • Iveta Mrvová

     Zástupcovia zriaďovateľa školy:

     • doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
     • ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.
     • Ing. Gabriela Halušková
     • Partik Habo

     Zástupcovia rodičov:

     • Ing. Jana Birtusová
     • Miroslav Magušin
     • Miroslav Mojžiš