• Základné informácie

   • Hlavná stránka záujmového vzdelávania 

    Charakteristika 
     
    Záujmové vzdelávanie na Gymnáziu sv. Andreja (ďalej ZV na GSA) zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych žiakov v ich voľnom čase formou pravidlenej organizovanej činnosti, ale aj formou nepravidelných, spontánnych aktivít, krúžkov a ďalších vzdelávacích aktivít. ZV na GSA tvoria záujmové krúžky a záujmové útvary. 
     
    ZV na GSA vo svojich záujmových krúžkoch a útvaroch združuje žiakov Gymnázia sv. Andreja, ale aj rôznych stredných škôl mesta Ružomberok, prípadne aj žiakov jej základných škôl a škôl okolitých obcí, prevažne z okresu Ružomberok, ale i Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin a Žilina. 
     
    ZV na GSA umožňuje výchovu a voľnočasové aktivity aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Študenti, ktorí sú členmi záujmového vzdelávania majú možnosť pod vedením kvalifikovaných a kreatívnych vychovávateľov a učiteľov aktívne tráviť svoj čas pred i po vyučovaní, zúčastniť sa rôznych športových a spoločenských aktivít, vybrať si z ponuky záujmových útvarov, relaxovať, zabávať sa, či pripravoavať na vyučovanie. ZV na GSA sa aktívne podieľa na príprave a organizácii školských podujatí, spolupracuje s učiteľmi, najmä s kabinetom telesnej výchovy. 
     
    Technické vybavenie a celá činnosť ZV na GSA majú byť zárukou kvalitne stráveného voľného času mladých ľudí a naplnením ambície školy, byť otvorenou inštitúciou počas celého dňa. 
     
    Činnosť ZV na GSA je podporovaná spoluprácou s rodičmi, Rímskokatolíckou farnosťou sv. Ondreja v Ružomberku ako i ďalšími samosprávnymi organizáciami: Mestom Ružomberok, odborom školstva pri VÚC v Žiline, či organizáciami tretieho sektoru.